Zaštita ličnih podataka

Radujemo se Vašem zanimanju za našu internet prezentaciju i kompaniju.

Zaštita ličnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju i koriste prilikom poseta našim internet stranicama za nas je od izuzetne važnosti. Vaši podaci štite se u okviru zakonskih propisa. U nastavku se nalaze informacije o podacima koji se prikupljaju prilikom posete našim internet stranicama i načinima na koje se ti podaci upotrebljavaju:

1. Prikupljanje i obrada podataka

Beležimo svaki pristup našoj internet stranici i svako pozivanje neke od datoteka s naših stranica. Ti podaci memorišu se u statističke i interne svrhe vezane uz sistem. Beleže se: naziv pozvane datoteke, datum i vreme pozivanja, prenesena količina podataka, poruka o uspešnom pozivanju, web pretraživač i domen s kojeg je upit stigao.

Osim toga, beleže se IP adrese računara sa kojih je stigao upit.

Ostali lični podaci evidentiraju se samo ako ih svojevoljno date, na primer u okviru upita.

2. Upotreba i prosleđivanje ličnih podataka

Ako nam svoje lične podatke stavite na raspolaganje, mi ih koristimo samo za odgovaranje na Vaše upite, ispunjavanje obaveza u okviru ugovora koje smo s Vama sklopili kao i za tehničku administraciju.

Vaše lične podatke prosleđujemo ili na druge načine predajemo trećim licima samo kada je to potrebno u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza – naročito u smislu prosleđivanja podataka o porudžbini dobavljačima – zatim u svrhu obračuna ili ako ste Vi prethodno na to pristali. Dodeljeni pristanak možete opozvati u svakom trenutku, a taj opoziv odnosiće se na sve buduće radnje.

Memorisani lični podaci brišu se kada opozovete pristanak na njihovo memorisanje, kada više nisu potrebni u svrhu zbog koje su sačuvani ili kada čuvanje takvih podataka nije dozvoljeno iz zakonskih razloga.

3. Pravo na pristup podacima

Rado ćemo Vam na pismeni upit pružiti sve informacije o Vašim ličnim podacima koje smo memorisali.

Sigurnosna napomena

Svim se tehničkim i organizacionim mogućnostima trudimo čuvati Vaše lične podatke na način koji onemogućuje pristup trećima. Prilikom komunikacije e-poštom ne možemo zagarantovati takvu celovitu sigurnost podataka, tako da Vam preporučujemo da poverljive podatke šaljete običnom poštom.